Chuyến đến nội dung chính

Cách sử dụng chức năng Đóng tất cả vị thế và tính toán PnL dựa trên mức giá mới nhất