Chuyến đến nội dung chính

Lệnh Dừng (lệnh Stop) là gì?